گزارش افطاری خیریه مهر اوجان بستان اباد از خبرشبکه سهند 0:50