ورودی شمر (ملایری و رضائیان) 28 صفر 87 یبر (مامازن) 7:50