اگر برای امام زمان دعا کنیم امام هم برای ما دعا می کنند 5:24