لحظه ورود حامد زمانی برای اجرا در شهرستان بیرجند 3:12