آسیا 2019/ مصاحبه سامان قدوس بعد از بازی ایران و ویتنام 2:40