دستگاه ورق شیروانی کرکره سینوسی - 09121612740 آخوندی 1:36