مصاحبه دکتر داوود مقبولی جراح فک و صورت در برنامه تخصصی پزشکی یک فنجان سلامت 15:59