لحظه هولناک ریزش دیوار در کوچه باریک در ایران!

0:25