ایستادگی در برابر دشمنان اهلبیت (ع) در عمل مشاهده میشود نه درشعار و فحش در قم و 7:35