تجمع اعتراضی و پایین کشیدن پرچم آل سقوط توسط ساروی ها 2:05