آسیب ناشی از برخورد یک گلوله فلزی به ورق فلزی اباکوس 4:48