فیلم جزییات شلیک و اصابت موشک های سپاه به مقر دمکرات ها 0:39