جراحی تخلیه خونریزی مزمن مغزی با بی حسی موضعی 1:27