بخشش کفش به بچه اسیر توسط تیمسار محمودی در اسارت

6:04