به کدامین گناه کشته شدند ؟! ( جنایات اسرائیل در غزه ) 1:43