کارگاه آموزشی "نقد نظام برنامه ریزی توسعه" 1:44:26