کارگذاری لوله زهکشی مشبک با ترنچر-آب و خاک شهراب گستر 2:27