روحانی: خیانت شاهان پهلوی، ایران را چندپاره کرد 3:49