مصاحبه اعضاء محترم هیات مدیره انجمن و تعاونی با رادیو 2 21:50