وضعیت درخت های کاشته شده در پارک بانوان در روز درختکاری - دهم اردیبهشت98 2:27