طبیعت زیبای منطقه دهستان، شمال حاجی آباد- هرمزگان 0:28