نخست وزیرهلند نوشیدنیش میفته خودش تی میکشه و تمیز میکنه 0:34