فناوری QvPC - استفاده از ذخیره ساز به عنوان کامپیوتر 2:11