اولین کنفرانس و صنعت نمایشگاهی در سئول به گزارش 3 راه 2:08