کلاچ اتوماتیک ( اتکو ، ایران کلاچ AET) تیبا و هند کنترل نجفی تبریز 1:32