بازسازی ساختمان بلوارکشاورز (فیلم بعدبازسازی) 3:53