رفع مشکل اجرا نشدن بازی کانتراستریک در ویندوز 7 1:26