گزارش شبکه کوردستان از نرم افزار تحلیل نمرات و مدیریت مدارس ساراتی 1:14