استاد رائفی پور - « خاطره ای از مصاحبه مغرضانه رادیو تهران » 3:47