راه گذشته ما در جوجه امام زمانیه قلابی(عچ)(عن) 3:36