شکل دادن به شعله آتش با ایجاد باد به وسیله فن های قدرتمند! 0:12