سروته: داستان مدیریت معکوس | فرید شکریه | تداکس تهران 18:46