قشقایی های گچساران هم به یاری سیل زدگان شتافتند 4:27