تصویر هوایی از مراسم کلنگ زنی مسجددوسنگان روستای مرزدشت 1:19