سخنان دکتر رحمت الله نورانی پور درمورد دکتر شفیع آبادی 4:06