حضور ایدرو در بیست و سومین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز 0:47