به یاد ا سید جواد ذاکر- میلاد امام حسین (س)97 2:45