نصب پنل خورشیدی در جان پناه دارآباد توسط ارسباران 1:56