کاظم افرندنیا، بازیگر باسابقه سینما، به علت خونریزی مغزی درگذشت

1:30