سکانس آخر فیلم مستند «هشت بهانه ی کوچک برای یادآوری» 2:18