برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه یک/ چهاردهم مهرماه 20:12