فلزیاب تصویری ترو ویدو،TEROVIDO 3D،ترو ویدو،09195912100 1:01