باربری در شمال تهران با توان بار- نکات ساده بسته بندی بار 2:13