نظر خانم ندا مفاخری در مورد آکادمی کوچینگ فارسی زبانان

1:39