معرفی نرم افزار سوله پرداز سپاهان در برنامه به روز 2:24