سارقین چگونه ادوات راه آهن را به سرقت می بردند و عاقبت چه شد 9:39