سقوط هواپیماى بیچكرفت C90GTi برروى باندفرودگاهى دربرزیل 1:16