سکانس حذف شده «متری شیش و نیم» از تلویزیون پخش شد!

1:13