پیش نمایش جلسه بیست و سوم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:57