نثار آیتم روتین - قهرمانی فوتبال نمایشی ایران 0:40